Årsmöte 2017

04 januari 2017

Årsmöte 2017 Friskis&Svettis Sollentuna

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2017 I
IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS SOLLENTUNA

 

Tid: söndag den 2 april 2017, klockan 14:00

 

Plats: Föreningens lokaler i Stinsen köpcentrum

 

Årsmötet är ditt, som medlem, sätt att bestämma över föreningen Friskis&Svettis Sollentuna . Årsmöte hålls en gång per år och då bjuds alla medlemmar in att delta. Under årsmötet beslutas om hur årets styrelse ska se ut, vilken uppdrag styrelsen får och vilken riktning verksamheten ska sträva mot. Dessutom redogörs arbetet från föregående år så du som medlem har full koll!

Agenda

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Val av ordförande och sekreterare
 3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som liksom ordförande ska justera protokollet
 4. Fråga om årsmötet är utlyst enligt stadgarna
 5. Fastställande av dagordning och procedurregler
 6. Uppföljning av föregående årsmötesprotokoll
 7. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 11. Fastställande av medlemsavgifter
 12. Behandling av och beslut om propositioner
 13. Behandling av och beslut om motioner
 14. Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
 15. Beslut om arvode för revisorer och eventuellt arvode för styrelsen
 16. Val av föreningens ordförande, tillika styrelseordförande, för en tid av ett år
 17. Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år samt eventuella suppleanter för en tid av ett år, med för suppleanterna fastställd turordning
 18. Val av revisorer och revisorssuppleanter för en tid av ett år
 19. Fastställande av valberedningens arbetsordning
 20. Val av ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska väljas till sammankallande
 21. Övriga frågor

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 26/2.


Här hittar du övrigt material inför årsmötet.